• TOTAL DAPPS

  944

 • 24H TX

  1

 • 24H USERS

  1

 • 24H VOL

  0 NAS

早起的鸟儿有虫吃

http://www.nanayun.cn/morningBird.html

早起的鸟儿有虫吃!早起也能赚钱!

用户只需支付少量的费用即可参与第二天的早起打卡计划,只要打卡成功,就可以和其他打卡成功的用户平分前一日入奖池的所有奖金,当然,如果支付费用参与后的次日没能早起打卡,那么这部分费用就会贡献给其他早起的玩家啦!

Category: APPLICATION
Balance:0 NAS
Users (24h):0
Volume (24h):0 NAS
Tx (2h):0

Modify Listing | Report Listing