• TOTAL DAPPS

  944

 • 24H TX

  1

 • 24H USERS

  1

 • 24H VOL

  0 NAS

星云众筹

http://zc.yundongok.com/raise

用户通过发布众筹可以再网站筹集资金(NAS),任何人进入网站可以看到所有人发布的众筹,只要众筹没有完成都可以发起捐款,众筹人随时可以对自己发布的众筹进行收款操作,这样资金就会进入到众筹人的账户中了

Category: APPLICATION
Balance:0 NAS
Users (24h):0
Volume (24h):0 NAS
Tx (2h):0

Modify Listing | Report Listing