• TOTAL DAPPS

  944

 • 24H TX

  1

 • 24H USERS

  1

 • 24H VOL

  0 NAS

星云影评网

http://block.daizi.me/movie

星云影评网致力于使用公开公平的星云链技术打造公平的影评打分系统,每位用户对自己所喜爱电影的评分和评论都将刻在星云链上,保证电影评分的公正性。

Category: APPLICATION
Balance:0 NAS
Users (24h):0
Volume (24h):0 NAS
Tx (2h):0

Modify Listing | Report Listing