• TOTAL DAPPS

  944

 • 24H TX

  1

 • 24H USERS

  1

 • 24H VOL

  0 NAS

成绩录入系统

http://sdhacg.coding.me/score/

老师可以通过录入成绩(只有合约发起者可录入)

全部人都可以根据学号查询成绩

光荣榜展示所有学生中的第一名

Category: APPLICATION
Balance:0 NAS
Users (24h):0
Volume (24h):0 NAS
Tx (2h):0

Modify Listing | Report Listing