• TOTAL DAPPS

  944

 • 24H TX

  1

 • 24H USERS

  1

 • 24H VOL

  0 NAS

不良司机数据库

https://duanyugit.github.io/BlackCar/

1.登记车牌号,记录司机不良行为,成为该车永久的污点

2.查询特定车牌号下的所有不良行为

3.显示所有车牌下司机的不良记录

Category: APPLICATION
Balance:0 NAS
Users (24h):0
Volume (24h):0 NAS
Tx (2h):0

Modify Listing | Report Listing