• TOTAL DAPPS

  944

 • 24H TX

  1

 • 24H USERS

  1

 • 24H VOL

  0 NAS

星云恋爱锁

http://115.159.87.103:8990

星云恋爱锁,是基于星云链开发的一款向对方表白的DAPP。此应用可以永久保存表白人的昵称、表白誓言、表白有效期截止日期。完成后会自动生成一个幸运恋爱密码,并把密码告知被表白人。对方凭恋爱密码可在表白有效期截止日后可以看到存储在星云链上的表白誓言。

Category: APPLICATION
Balance:0 NAS
Users (24h):0
Volume (24h):0 NAS
Tx (2h):0

Modify Listing | Report Listing