• TOTAL DAPPS

  944

 • 24H TX

  1

 • 24H USERS

  1

 • 24H VOL

  0 NAS

数字竞猜

http://kusi.applinzi.com/dg/

游戏简介

我设奖金,大家来猜。猜中者得奖金,每次竞猜费用归我。

规则解析

一、创建房间

设置奖励金额、单次竞猜费用;

(系统自动生成1-100以内随机数,竞猜费用为开房者所有)

二、参与竞猜

a 选择房间,参与竞猜

b 输入竞猜数字,开始竞猜。

(奖金自动划拨到中奖者钱包)

Category: APPLICATION
Balance:2.5 NAS
Users (24h):0
Volume (24h):0 NAS
Tx (2h):0

Modify Listing | Report Listing