• TOTAL DAPPS

  944

 • 24H TX

  1

 • 24H USERS

  1

 • 24H VOL

  0 NAS

星云在线音乐

http://music.video4.cn/

在传统在线音乐播放器的基础上,增加星云专辑,用户可以将自己喜欢的音乐添加到星云专辑并同步到星云链上。后期规则增加星云专辑分享功能,用户可以看到别人分享的星云专辑。

Category: APPLICATION
Balance:0 NAS
Users (24h):0
Volume (24h):0 NAS
Tx (2h):0

Modify Listing | Report Listing