• TOTAL DAPPS

  944

 • 24H TX

  1

 • 24H USERS

  1

 • 24H VOL

  0 NAS

星云琅琊榜

http://ranks.nas123.xyz/

星云琅琊榜是一款方便大家监控星云主网钱包地址动态的工具. 功能包括不限于

1. 个人中心(登录账户的个人情况, 包括余额, 排名, 最近使用的dapp应用, 游戏等, 最近资金变化等)

2. 富豪榜(包括富豪钱包余额排名和dapp合约账户余额排名)

3. 异动榜(监控星云钱包余额变化,包括主网用户余额变动和交易所余额变动)

4. 标记(方便用户可以标记一个主网地址对应的富豪人名或者dapp名称或者交易所名称等)

更多有用功能请联系作者一起交流.

Category: APPLICATION
Balance:0 NAS
Users (24h):0
Volume (24h):0 NAS
Tx (2h):0

Modify Listing | Report Listing