• TOTAL DAPPS

  944

 • 24H TX

  1

 • 24H USERS

  1

 • 24H VOL

  0 NAS

Nasa.js 功能演示:星云链 DApp 客户端开发框架

http://dapp.applinzi.com/nasa/

Nasa.js 是星云链第一款 DApp 客户端开发框架,轻量、好用。这个演示页面呈现了 Nasa.js 的主要 API,可实现查询合约数据、向合约写入数据、查询交易结果、获取当前用户地址、获取当前浏览器环境等功能。

这个演示页面本身就是一个 DApp,适配桌面端和手机端;合约端采用官方示例 “超级词典” 配合客户端进行演示。

Category: APPLICATION
Balance:0 NAS
Users (24h):0
Volume (24h):0 NAS
Tx (2h):0

Modify Listing | Report Listing