• TOTAL DAPPS

  944

 • 24H TX

  1

 • 24H USERS

  1

 • 24H VOL

  0 NAS

http://kun.onl

星云链的养鲲PK游戏,玩家可以免费驯养鲲,通过喂养提高战斗力并且去战场与对手鲲PK,获胜的话可以赢得对方的一部分战斗力和NAS哦。

Category: APPLICATION
Balance:0 NAS
Users (24h):0
Volume (24h):0 NAS
Tx (2h):0

Modify Listing | Report Listing